:
CLOVER  | 
COTTON LABO  | 
COW  | 
MEISHOKU  | 
MUKUNGHWA  |